Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Jarident, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad, IČO: 44025726 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi bez výhrad. K našim zákazníkom patria len odborné kruhy (zubní lekári, zubní technici a zubné hygienistky).

1. Registrácia

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania…). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: objednavky@jarident.sk

2. Objednávka

Kupujúci objednáva dentálne pomôcky, materiály a prístroje predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom portáli predávajúceho vyplnením online formuláru. Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v obchodnom systéme predávajúceho, kupujúcemu bude zaslaná správa o potvrdení objednávky a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Úhrada za produkty objednané prostredníctvom obchodného systému predávajúceho je možná v súčasnosti prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet predávajúceho a musí byť vykonaná do termínu splatnosti faktúry.

3. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

  • z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope alebo zmene akcie
  • z iných dôvodov výlučne po dohode s predávajúcim

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@jarident.sk alebo písomne na adresu Jarident, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ kupujúci tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale, tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný. Predávajúci vráti kupujúcemu po doručení tovaru na adresu predávajúceho zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.

4. Dodacie lehoty

Ihneď po spracovaní objednávky je objednaný tovar v čo najkratšom čase vyskladnený a expedovaný. Výnimkou je situácia, keď tovar nie je na sklade a bude zaslaný v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota od objednania tovaru je min. 24 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia.

5. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena s DPH je stanovená v e-shope. Na akčné ceny a špeciálne akčné ponuky sa môžu vzťahovať ďalšie zľavy a možno ich po dohode s predávajúcim kombinovať. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.
Akcie, ktoré sú písané textom sa upravujú následne po odoslaní objednávky manuálne našimi pracovníkmi v obchodnej sekcii, ktorí vás v prípade nejasností budú kontaktovať.
Odberateľ uhrádza platbu prevodom, dobierkou alebo vkladom na účet predávajúceho do termínu splatnosti faktúry, ktorá je zvyčajne 14 dní.
Cena dopravy na Slovensku:
Pri nákupe nad 120 € sa poštovné a dobierka neúčtuje. V prípade nákupu do 120 € sa účtuje poštovné vo výške 4,20 € a dobierka 1,10 € za balík.
Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

Pri objednávke samotných anestetík účtujeme poštovné podľa zákona 362/2011 o správnej distribučnej praxi vo výške 5 €.

Pri objednávke anestetík spolu s iným tovarom do 120 € účtujeme poštovné vo výške 4,20 € a dobierku 1,10 €.

Cena dopravy v Čechách:
Pri nákupe nad 3500 Kč sa poštovné a dobierka neúčtuje. V prípade nákupu do 3500 Kč sa účtuje poštovné vo výške 160 Kč a dobierka 40 Kč za balík.
Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

Zľavy 3%, 5%, 7% a 9% sa vzťahujú najmä na spotrebný materiál. Pri prístrojoch sa zľavy určujú individuálne. Zľavy sa taktiež nevzťahujú na implantáty.

6. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar doručený predávajúcim. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo poškodenie z dôvodu fyzického porušenia obalu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu(om) prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim.

7. Záruka a servis

Vo všeobecnosti je záručná doba podľa Obchodného zákonníka stanovená na minimálne 6 mesiacov. Predávajúci dáva bežne záručnú dobu zhodnú so záručnou dobou výrobcu produktu.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osobou, ktorá nie je autorizovaná na opravy tohto druhu tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí odberateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci uskutočňuje taktiež inštaláciu, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 1.1.2014.

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".