Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Jarident, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad, IČO: 44025726 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi bez výhrad. K našim zákazníkom patria len odborné kruhy (zubní lekári, zubní technici a zubní hygienisti).

1. Registrácia hygienistu

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania…). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: objednavky@jarident.sk

2. Objednávka

Kupujúci objednáva dentálne pomôcky, materiály a prístroje predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom portáli predávajúceho vyplnením online formuláru. Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v obchodnom systéme predávajúceho, kupujúcemu bude zaslaná správa o potvrdení objednávky a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Úhrada za produkty objednané prostredníctvom obchodného systému predávajúceho je možná v súčasnosti prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet predávajúceho a musí byť vykonaná do termínu splatnosti faktúry.

3. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

  • z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope alebo zmene akcie
  • z iných dôvodov výlučne po dohode s predávajúcim

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@jarident.sk alebo písomne na adresu Jarident, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ kupujúci tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale, tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný. Predávajúci vráti kupujúcemu po doručení tovaru na adresu predávajúceho zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.

4. Dodacie lehoty

Ihneď po spracovaní objednávky je objednaný tovar v čo najkratšom čase vyskladnený a expedovaný. Výnimkou je situácia, keď tovar nie je na sklade a bude zaslaný v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota od objednania tovaru je min. 24 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia.

5. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena s DPH je stanovená v e-shope. Na akčné ceny a špeciálne akčné ponuky sa môžu vzťahovať ďalšie zľavy a možno ich po dohode s predávajúcim kombinovať. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.
Akcie, ktoré sú písané textom sa upravujú následne po odoslaní objednávky manuálne našimi pracovníkmi v obchodnej sekcii, ktorí vás v prípade nejasností budú kontaktovať.
Odberateľ uhrádza platbu prevodom, dobierkou alebo vkladom na účet predávajúceho do termínu splatnosti faktúry, ktorá je zvyčajne 14 dní.
Cena dopravy na Slovensku:
Pri nákupe nad 120 € sa poštovné a dobierka neúčtuje. V prípade nákupu do 120 € sa účtuje poštovné vo výške 4,20 € a dobierka 1,10 € za balík.
Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

Pri objednávke samotných anestetík účtujeme poštovné podľa zákona 362/2011 o správnej distribučnej praxi vo výške 5 €.

Pri objednávke anestetík spolu s iným tovarom do 120 € účtujeme poštovné vo výške 4,20 € a dobierku 1,10 €.

Cena dopravy v Čechách:
Pri nákupe nad 3500 Kč sa poštovné a dobierka neúčtuje. V prípade nákupu do 3500 Kč sa účtuje poštovné vo výške 160 Kč a dobierka 40 Kč za balík.
Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

Zľavy 3%, 5%, 7% a 9% sa vzťahujú najmä na spotrebný materiál. Pri prístrojoch sa zľavy určujú individuálne. Zľavy sa taktiež nevzťahujú na implantáty a anestetiká.

6. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar doručený predávajúcim. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo poškodenie z dôvodu fyzického porušenia obalu nebudú akceptované.

Zákazník je povinný po obdržaní tovaru skontrolovať správnosť fakturačných údajov a v prípade potrebnej zmeny nás urýchlene kontaktovať. Dodatočná zmena alebo úprava údajov na faktúre nebude možná.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu(om) prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim.

7. Záruka a servis

Vo všeobecnosti je záručná doba podľa Obchodného zákonníka stanovená na minimálne 6 mesiacov. Predávajúci dáva bežne záručnú dobu zhodnú so záručnou dobou výrobcu produktu.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osobou, ktorá nie je autorizovaná na opravy tohto druhu tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí odberateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci uskutočňuje taktiež inštaláciu, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 1.1.2014.